نماز و فرشتگان

سرشناسه: ع‍زی‍زی‌، ع‍ب‍اس‌ ، ١٣۴٢
عنوان و نام پدیدآور: ن‍م‍از و ف‍رش‍ت‍گ‍ان‌ : ش‍ام‍ل‌ آی‍ات‌ و اح‍ادی‍ث‌ و داس‍ت‍ان‍ه‍ای‍ی‌ پ‍ی‍رام‍ون‌ ن‍م‍از ف‍رش‍ت‍گ‍ان‌، ن‍م‍از و ف‍رش‍ت‍گ‍ان‌، ن‍م‍ازگ‍زار و ف‍رش‍ت‍گ‍ان‌/ع‍ب‍اس‌ ع‍زی‍زی‌
مشخصات نشر: قم : نبوغ ، ١٣٧٧
مشخصات ظاهری: ‏ ١٢٨ ص
فروست: گ‍ن‍ج‍ی‍ن‍ه‌ آث‍ار ن‍م‍از
یادداشت عنوان مرتبط:
‏ عنوان دیگر: آی‍ات‌ و اح‍ادی‍ث‌ و داس‍ت‍ان‍ه‍ای‍ی‌ پ‍ی‍رام‍ون‌ ن‍م‍از ف‍رش‍ت‍گ‍ان‌، ن‍م‍از و ف‍رش‍ت‍گ‍ان‌، ن‍م‍ازگ‍زار و ف‍رش‍ت‍گ‍ان‌
یادداشت کتابنامه، واژه نامه و نمایه:
‏ کتابنامه به‌صورت زیرنویس
موضوع:
احادیث شیعه - قرن 14
موضوع:
ن‍م‍از - اح‍ادی‍ث‌
پایان مطالعه 1378/3/15

با وجود قسمت هایی که لازم بود تا در پاورقی ها توضیح داده شود تا رفع ابهام کند، کتابِ خوب و ارزنده ایست.