داستانهای خوب برای دختران بلند پرواز - جلد 2
قصه هایی درباره ی زنان استثنایی

اثر فاویلی و کاوالو
ترجمه ی امید سهرابی نیک و آرزو گودرزی
چاپ دوم - 1397
در 208 صفحه - مصور
30/000 تومان
پایان مطالعه در

اصل مطلب که مشوقی باشد برای امید و تلاش برای رسیدن به اهداف و آرزوهای بلد ستودنی است.
این که کتابی بتواند اکثر شرایط جذبِ مخاطب را فراهم آورد به شکلی که به ادعای نویسندگان کتاب به سی زبان ترجمه شده باشد هم امری است که باید مورد توجه قرار گیرد.
اما این هدف خوبِ تلاش و امید و حرکت را با چه محتوایی دنبال کنیم سخن دیگری است!
شاید در همان روزهای اولی که در تکاپوی خواندن این کتاب بودم، خانمهای بسیاری را که توانایی هایشان را می شناسم و البته همتشان را نمی ستایم در ذهنم مرور می کردم که «شما ها باید بنویسید، تا این دخترانِ نوجوان را به سمتی که باید سوق دهید!». گرچه ... آنچه البته به جایی نرسد فریاد است!

سالها پیش تلاشی کردم و با عده ای برای تشکیل گروهی برای مراقبت فکری و رشد و بالندگی دختران پیشنهاداتی دادم. گروهی که سرگرمی های سالم را و فرصت های پر طراوت را جایگزین فرصت سوزی ها و خودآسیب زنی ها کنند! هزینه هایی را جذب کنند و با ایجاد مراکزی تفریحی- ورزشی در خارج از شهر، شادابی های لازم دخترانه را برای آنها که احساس جاماندگی و بیچارگی و محرومیت می کند و سعی دارندآ« کمی ها را با تبرّج و سرکشی و لجاجت جبران کند، تأمین سازند.
گرچه نیازهای فکری، عقیدتی و فرهنگی جامعه بسیار است و با تنش های اقتصادی و سونامی های طراحی شده یا طراحی نشده دچار آسیب های جبران ناپذیرتری می شود اما قطعاً یکی از مهم ترین بخشهای لازم برای توجه و سرمایه گذاری زنان و مادران جامعه اند که به تعبیر کاستلز «اگر می خواهید جامعه ای را تغییر دهید باید از زنان آغاز کنید!».

و اما چند کلامی راجع به محتوای این کتاب:
1. جنس برخی قسمتها از ادبیات کتاب به فضاهای فمنیستی نزدیک می شود!
2. ستودن «آن بانی» که شاید شخصیتش به لحاظ روانشناختی نیز قابل بحث باشد و به عنوان یک «دزد دریایی» به بخشی از آرزوهایش برسد در راستای بلندپروازی های دخترانه است!
3.
4.
5.
6.
7.
8.