آدم و حوا

سرشناسه: ب‍ی‌آزار ش‍ی‍رازی‌، ع‍ب‍دال‍ک‍ری‍م‌ ، ١٣٢٣
عنوان و نام پدیدآور: آدم و حوا/اث‍ر ب‍ی‌آزار ش‍ی‍رازی‌
مشخصات نشر: تهران : دفتر نشر فرهنگ اسلامی ، ١٣۶۵
مشخصات ظاهری: ‏ ۶٨ ص : م‍ص‍ور (رن‍گ‍ی‌)
فروست: قرآن و پیامبران
یادداشت ویراست و تاریخچه:
‏ چ‍اپ‌ دوازده‍م‌: 1372 ‏ چ‍اپ‌ س‍ی‍زده‍م‌: 1373 ‏ چ‍اپ‌ چ‍ه‍ارده‍م‌: 1375
یادداشت کتابنامه، واژه نامه و نمایه:
‏ ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
موضوع: آدم‌
موضوع: ح‍وا
موضوع: ق‍رآن‌ - داستان
شناسه افزوده:
دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌ اس‍لام‍ی‌

اساساً در اندیشه ها و به طبع آن در نوشته های آقای بی آزار شیرازی ایراداتی مبنایی وجود دارد ولی فارغ از آن این کتاب هم به جهات مختلفی مناسب نیست.