چهل سرگذشت درباره کیفر کردار و پاداش اعمال

سرشناسه: بهتاش یدالله - ١٣٢٩
عنوان و نام پدیدآور: چهل سرگذشت درباره کیفر کردار و پاداش اعمال/بهتاش یدالله - ١٣٢٩
مشخصات نشر: تهران : نشر سبحان
مشخصات ظاهری: ‏ ١٢٠ ص
موضوع: داستانهای اخلاقی, داستانهای مذهبی
پایان مطالعه 1375/10/25

کتابی خواندنی و خوب.