چهل داستان درباره نماز ونماز گزاران

سرشناسه: بهتاش یدالله
عنوان و نام پدیدآور: چهل داستان درباره نماز ونماز گزاران/ تنظیم وگردآوری یدالله بهتاش.
مشخصات نشر: تهران : سبحان
مشخصات ظاهری: ‏ ٨٠ ص
موضوع: داستانهای مذهبی - مجموعه ها نماز - داستان
پایان مطالعه در 1375/11/2

بسیار خوب و خواندنی.