قطره ای از دریا - جلد 1
داستانهای برگزیده الغدیر

گزینش تدوین و بازنویسی: محمدحسین صفاخواه
موسسه انتشارات قدیانی
چاپ اول: پاییز 75
در 167 صفحه
پایان مطالعه 1377/6/10

نویسنده این کتاب برخی از داستانهای کتاب شریف الغدیر را به زبان همه فهم تر جمع آوری نموده که در دو جلد تنظیم شده است.
بعضی از داستانها به تنهایی جالب است ولی بعضی به جهت اختصار زیاد و نداشتن توضیحات قبلی و بعدی چندان مفهوم نیست.
اما در این جلد به جهت آوردن داستانهایی از علامه بزرگوار امینی استفاده بیشتری می توان نمود.