جنگ نهروان
نبرد با مارقین - با جنگ های امام علی علیه السلام آشنا شویم (جلد 3)

نوشته: سید مهدی آیت اللهی (دادور)
جهان آرا
چاپ سوم: 1376
در 38 صفحه
منتشر شده برای گروه سنّیِ «د»
مطالعه شده در تاریخ 1378/6/2

داستان مفصل و دقیقی است از پس از جنگ صفین تا شهادت حضرت امیرالمومنین علیه السلام.
گرچه کتاب یکی از مخاطبین خود را کودکان می داند اما کتاب برای سنین نوجوانی مناسب است.
کار خوب و ارزنده ای است. خداوند متعال بر توفیقات نگارنده این کتاب و تمامی دست اندرکاران نشر این کتاب بیفزاید.
خدایا من هم آرزویم خدمت به آل الله است، دستم را بگیر و هادیم باش. یا الله ...