ماهنامه ی باران - شماره 55
ماهنامه ی قرآنی، ادبی و هنری ویژه ی نوجوانان

دی ماه 1377
64 صفحه،  1000 تومان
صاحب امتیاز سازمان اوقاف و امور خیریه
مدیرمسئول، محمد علی خسروی
سردبیر: حسن احمدی
پایان مطالعه در تاریخ  1377/11/22

از آنجا که شماره های قبلی از مجله ی باران بهتر و مفیدتر می نمود، این شماره نشان داد که حرکت مجله رو به رشد نبوده و نِکات جالب و ارزنده ی کمی دارد. به هر حال چون از قرآن هم می گوید برای کسانی که ارتباط زیادی با قرآن ندارند مخصوصاً بعضی نوجوانان که مجله به نام آنها منتشر می شود ارزشمند است.