آخرین امید
از مجموعه ی با معصومین علیهم السلام
بر اساس داستانی از زندگی امام زمان علیه السلام

نویسنده: مهدی رحیمی
نقاشی: مجید قادری
مرکز چاپ و نشر بنیاد بعثت
در 24 صفحه
منتشر شده برای گروه سنّیِ «ج» و «د»
مطالعه شده در تاریخ  1376/8/9

این کتاب که داستان محمدبن جعفر حمیری، فرستاده ی مردم قم است که در زمان شهادت اما عسکری علیه السلام به سامرا می رسد و در پیِ امام واقعیِ پس از حضرت عسکری علیه السلام به هر سو می رود!
سرانجام و در زمانِ ناامیدی، حرکت پیک ولی عصر علیه السلام می رسد ... امام نشانه های پولهای آمده را با صاحب آن و نقش روی آنها می دهند و ...
کتابِ بسیار جالبی است و خوب هم نوشته شده اما به نظرم می توانست نقاشی هایش زیباتر باشد!
                                                                                                               
                                                                                                             در آرزوی ظهورِ آخرین امید! ...