علی (علیه السلام) در جبهه جنگ

اثر محمدمهدی باقری
در 32 صفحه

داستانهایی برای نوجوانان از امیرالمومنین علیه السلام.