یزید

اثر عباس کیوان
در 34 صفحه
نقاشی از آقای صندوقی
انتشارات طوس - مشهد

بسیار خوب، با نقاشی های به باد ماندنی!