قارون

اثر جواد نعیمی
در 32 صفحه
از مجموعه قصه های مصور اسلامی

بسیار خوب!