سلیمانِ پیغمبر

اثر سیدمیرابوالفتح دعوتی
در 32 صفحه

بسیار خوب و زیبا! احسنت به نویسنده و تصویرگر!