ابوسفیان

اثر عباس کیوان
در 32 صفحه
نقاشی از صندوقی
انتشارات طوس - مشهد مقدس
پایان چندمین نوبت مطالعه 1377/5/8

لعنت خدا بر ابوسفیان و فرزندانش! ...