نماز

نوشته ی هیأت تحریریه موسسه ی در راه حق
60 صفحه
مطالعه شده در 1373
 
کتاب خوب و روانی بود.
به نظر می رسد تولید و چاپ کتاب نیاز به دو هنر دیگر به غیر از اهمیت ویژه ی محتوا، دارد: اول شکل ظاهری و مناسب کتاب که با نیاز مخاطب همسو باشد و دیگر توزیع خوب آن برای استفاده!
در حالی که نوشته های بسیاری بافرضِ دقتهای محتوایی و علمی و ویراستاری های خوب در انبارها می ماند و از بین می رود!