آخرین سفیر

به قلم رضا شیرازی
در 183 صفحه
مطالعه ی آن در تاریخ 1375/6/2 به پایان رسید

پیرامون وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله وسلم.
متأسفانه قلم خوبی نداشت.