سروش نوجوان – شماره 99
ماهنامه ادبی و هنری

سال نهم، خرداد 1375
مدیر مسؤول: علی اصغر شعر دوست
شورای سردبیری: قیصر امین پور، فریدون عموزاده خلیلی، بیوک ملکی
در 68 صفحه
پایان مطالعه در تاریخ  1376/1/5

قسمت‏های جالب این شماره عبارتند از:
حرف‏های خودمانی - تقویم ماه - جای پای رود -  صلح سبز - از الف تا ی - داستان مصور - پای صحبت همسایه.
گرچه با تاخیر از تاریخ انتشار، ولی برای یافتن مطالبی برای نوجوانان مورد مطالعه قرار گرفت.