سروش نوجوان – شماره 95
ماهنامه  ی ادبی، هنری

سال هشتم. بهمن ماه 1374.
مدیر مسئول: علی اصغر شعر دوست
شورای سردبیری: قیصرامین پور، فریدون عموزاده خلیلی، بیوک ملکی
در 68 صفحه
پایان مطالعه در تاریخ  1376/1/20

قسمت‏های جالب آن عبارتند از : حرف‏های خودمانی (با قلمی ساده تر از ساده) – قصه ی ماه (صفر) - بی خبر با هم - از الف تا ی – جای پای رود (گفتگو با خدا) - راه‏های بهتر دیدن - پای صحبت همسایه (حکایت بابا از زبان من)- قصه دیگران (کلاس سرباز)-  محله در مجله
گرچه با تاخیر از تاریخ انتشارِ این شماره، ولی برای یافتن مطالبی برای نوجوانان مورد مطالعه قرار گرفت.