سروش نوجوان – شماره 96
ماهنامه ادبی و هنری

مدیر مسئول: علی اصغر شعر دوست
شورای سردبیری: قیصر امین پور، فریدون عموزاده خلیلی، بیوک ملکی
سال هشتم، بهمن ماه 1374
در 68 صفحه
مطالعه شده در 1376/1/19

بعضی از مطالب جالب آن عبارت است از:
قصه ماه- حکایت جوذر- لبخند داوینچی- گردش علمی- قصه ی دیگران.
گرچه با تاخیر از تاریخ انتشارِ این شماره، ولی برای یافتن مطالبی برای نوجوانان مورد مطالعه قرار گرفت.