سروش نوجوانان – شماره ی 103
ماهنامه ادبی، هنری

سال نهم. شماره مسلسل 103
مدیر مسئول: علی اصغر شعر دوست
شورای سردبیری: قیصر امین پور، فریدون عموزاده خلیلی، بیوک ملکی
در 68 صفحه
پایان مطالعه در تاریخ  1376/1/6

از جمله قسمت‏های مفید آن: قصه ی طنز - حرف‏های خودمانی - یادداشت آزاد - قصه ی ماه- از الف تا ی – افسانه نو