بهترین آهوی دنیا
داستان ضمانت حضرت رضا علیه السلام

شعر از شهرام کافی
انتشارات عابد
چاپ اول - تابستان 1379
12 صفحه
مطالعه شده در تاریخ  1379/11/15

داستان به شکل زیبایی به شعر درآمده است و نقاشی های آن نیز زیبا است.
در قسمتی که بیان کرده شیر از سینه ی آهو قطره قطره در دست می چکید شاید برای برخی بچه ها به جای توجه به داستان، بهانه ای برای سخن گفتن یا اندیشیدن در مواردی دیگر باشد، اما در مجموع کتاب جالبی است.