غدیرخم

اثر جواد نعیمی
در 24 صفحه

کتابی بسیار خوب برای نوجوانان و تصاویری بسیار زیبا و متناسب!