عمار یاسر

اثر عبدالحسین رضائی
در 33 صفحه

کتاب بسیار خوب و خواندنی ای است. همراه با تصاویری به یاد ماندنی! ...
حیف که از این کتابهای فاخر در بازار کم شده و کتابهای ... جای آن را گرفته است!