والعادیات

اثر: سیدمهدی شجاعی
تصویرگر: بهرام خائف
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
چاپ ششم: 1375. 20.000 نسخه. تعداد چاپهای قبل 135.000 نسخه
چاپ اول: 1363
در 24 صفحه
منتشر شده برای گروه سنّیِ «ج» و «د»
مطالعه شده در تاریخ 1376/8/16

داستان، شان نزول سوره والعادیات است.
جنگ اسلام با کفار که در کمینند؛ دو نوبت شکست و بار سوم به فرماندهی مولا علی علیه السلام پیروزی اسلام. کتاب بسیار بسیار خوبی است.