تشنه دیدار

اثر رضا رهگذر
در 24 صفحه

شرح ماجرایی از شوق دیدار پیامبر مهربانی ها صلی الله علیه و آله وسلم.