داستان و راستان - جلد اول

اثر شهید مرتضی مطهری
در 500 صفحه

این کتاب در زمان ها، انتشارات و تعداد صفحات مختلفی و به شکل تک جلدی و دو جلدی منتشر شده است و مشهور تر از آن است که نیاز به معرفی داشته باشد.
خواندنی و خوب است و من هم آن را در سنین راهنمایی خواندم.