حدیث محبت

دکتر نادر فضلی
موسسه فرهنگی انتشاراتی مکیال
چاپ دوم: بهار 78
در 32 صفحه
مطالعه شده در 1380/9/19

کتابِ داستانِ حدیث شریف کسا است که با اضافاتی شیرین، به مطالب دیگر اعتقادی نیز اشاراتی شده است.
کتاب برای نوجوانان و بزرگسالان مناسب است اما شاید بهترین گروه سنی از حدود 12 تا 16 سالگی باشد!