رایجه دلاویز

سرشناسه: ان‍ص‍اری‌، م‍ح‍م‍درض‍ا ع‍ب‍دالام‍ی‍ر ، ١٩۴٧ م
عنوان و نام پدیدآور: رای‍ح‍ه‌ دلاوی‍ز : زن‍دگ‍ان‍ی‌ ج‍ون‌ب‍ن‌ ح‍وی‌ غ‍لام‌ اب‍وذر ش‍ه‍ی‍د راه‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌ در ک‍رب‍لا/ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ح‍م‍درض‍ا ع‍ب‍دالام‍ی‍ر ان‍ص‍اری‌ ؛ ت‍رج‍م‍ه‌ اح‍م‍د ام‍ی‍ری‌ ش‍ادم‍ه‍ری‌
مشخصات نشر: قم : دلیل ، ١٣٧٩
مشخصات ظاهری: ‏ ۶۴ ص
یادداشت عنوان مرتبط: ‏ عنوان دیگر: زن‍دگ‍ان‍ی‌ ج‍ون‌ب‍ن‌ ح‍وی‌ غ‍لام‌ اب‍وذر ش‍ه‍ی‍د راه‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌ در ک‍رب‍لا
موضوع: ج‍ون‌ ب‍ن‌ ح‍وی‌ - 61 ق

در جوار حرم علی بن موسی الرضا علیه السلام مطالعه کردم.
داستان یکی از شهدای کربلا، به قلمی روان و زیبا که هم نشانه ی خوب نویسی نگارنده هم نشانه نیکونگاری مترجم است!