رازهای هیساکو
 
سرشناسه: اوچیدا ،یوشیکو
عنوان و نام پدیدآور: رازهای هیساکو/اوچیدا ،یوشیکو ؛ نوشته یوشیکو اوچیدا; ترجمه مجید عمیق.
مشخصات نشر: تهران : کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ، ١٣۶٧
مشخصات ظاهری: ‏ ١٠١ ص
یادداشت عنوان و پدیدآور: ‏ عمیق مجید مترجم
موضوع: داستانهای ژاپنی - قرن 20
مطالعه شده در پائیز و زمستان 1368
 
کتاب جالبی بود! با تعقیب یک حادثه از نگاه یک نوجوان به نام هیساکو! ...