ظهر روز دهم

نوشته ی قیصر امین پور
18 صفحه
مطالعه شده در 1375/12/10

کتابِ زیبایی بود.