مهدی موعود (موسسه نیکان)

اثر مدرسه نیکان
در 30 صفحه
در تاریخ 1375/6/10 مطالعه شد و نکته برداری گردید

در مجموع جزوه ی خوبی بود و مناسب نوجوانان.