آثار برائت از غاصبین خلافت

ابو علی اصفهانی
بدون نام ناشر و سال نشر
78 صفحه
پایان مطالعه در تاریخ  1393/5/13

کتاب مفیدی در موضوع مهم برائت است و حکایات خوبی را هم در پایان آورده که ظاهرا به جهت ملاحظات اجتماعی در برخی مجامع شیعی و به صورت خصوصی و محدود توزیع شده است تا ضمن رعایت شرایط جامعه، شیعیان را نسبت به موضوع اعتقادیِ مهم «تبری» آگاه سازد.