ستاره ی هشتم
از مجموعه ی کتابهای طلائی – جلد 2

نوشته ی مجید مسعودی
انتشارات دلیل ما
چاپ اول – بهار 88
60 صفحه
پایان مطالعه در تاریخ 1393/6/18

کتاب حکایتی از یکی از معجزات حضرت رضا علیه السلام و با هدف تبیین یک نکته ی اعتقادی است. بسیار شیرین و شیوا نگاشته شده و برای سنین نوجوانان بسیار مناسب است.