نشریه ی بشارت – شماره ی 7
نخستین نشریه قرانی ویژه جوانان

سال دوم، شماره هفت، مهر و آبان 77
صاحب امتیاز: موسسه معارف اسلامی امام رضا علیه السلام
مدیرمسئول و سردبیر: محمد عبداللهیان
80 صفحه

این شماره بسیار خوب بود و نکته های واقعاً عالی و ارزشمندی داشت.
خداوند مهربان بر خدمتگزاران زحمت کش در این مجله توفیق عنایت فرماید و ما را اهل قرآن و مطیع دستورات معلمانِ الهیِ قرآن قرار دهد.