تاریخ تفسیر قرآن کریم

عنوان و نام پدیدآور: تاریخ تفسیر قرآن کریم/حبیب الله جلالیان
مشخصات نشر: تهران : انتشارات اسوه ، ١٣٧۶
مشخصات ظاهری: ‏ ٢٣۶ص
پایان مطالعه 1382/9/4

کتاب، به جهت تاریخی مطالب مفیدی دارد ولی برخی مطالب آن نیازمند به توضیح و تبیین است.
در مجموع مراجعه ی به این قبیل کتابها در زمینه ی تاریخ و تفسیر قرآن کریم به جهت استفاده از منابع پیروان مکتب خلفا و برخی اشتباهات معاریف، نیازمند به دقت و برخی آگاهی های مقدماتی است.