بیان در علوم و مسائل کلی قرآن
جلد اول


سرشناسه: خوئی ابوالقاسم ١٣٧١ - ١٢٧٨
عنوان و نام پدیدآور: بیان در علوم و مسائل کلی قرآن/خوئی ابوالقاسم ١٣٧١ - ١٢٧٨ ؛ ابوالقاسم خوئی مترجم محمد صادق نجمی هاشم زاده هریسی.
مشخصات نشر: خوی : دانشگاه آزاد اسلامی ، ١٣٧۵
مشخصات ظاهری: ‏ ج1 - 455 ص
یادداشت عنوان و پدیدآور:‏ نجمی محمد صادق مترجم -هاشم زاده هریسی مترجم
موضوع: قرآن - تحقیق قرآن - علوم قرآنی
پایان مطالعه در

کتابی خواندنی و البته تخصصی در موضوع علوم قرآنی.
این جلد را علاوه بر مطالعه، به روشی تدریسی-مباحثه ای با دوستی به نام آقای علی منصوری در سال 1381 مورد بررسی و تحلیل قرار دادیم که آن نشست ها به دلایل مختلفی متوقف شد و جلد دوم بی مباحثه ماند!
بخشهایی از کتاب قابل مراجعه ی مکرر و اسناد و بخشهایی قابل مداقه و بحث است ولی در مجموع نوشته ای فاخر در این عرصه است.