پیامبر امّی

سرشناسه: مطهری مرتضی
عنوان و نام پدیدآور: پیامبر امی/مطهری مرتضی ؛ مطهری مرتضی
مشخصات نشر: قم : دفتر انتشارات اسلامی
مشخصات ظاهری: ‏ ٩٢ص
مطالعه شده در تابستان 1384

کتاب خوب و مختصری در بحث امی بودن پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم