بشارت - شماره ی 3
نخستین نشریه ی قرآنی ویژه جوانان

سال اول، شماره سوم، بهمن و اسفند ماه 1376
در 80 صفحه
پایان مطالعه در تاریخ  1377/1/8

همچون قبل دارای قسمت‏های بسیار خوب و بعضاً نه چندان جالب است.
بخش نسیم آن دارای مطالب ارزنده تری است، گر چه بخش‏های ژرفا و کرانه نیز مطالب خوب دارد. به هر حال مجله‏ای است که به طور کلی قابل استفاده و مفید است.
این مجله در مشهد خریداری و در همان جا مطالعه شد.