نشریه ی قرآنی بشارت – شماره ی 5 و 6

موسسه معارف اسلامی امام رضا علیه السلام قم
نشریه قرآنی ویژه جوانان
سال دوم شماره 6، مرداد و شهریور 1377 - سال دوم شماره 5، خرداد و تیرماه 1377
در 160 صفحه
پایان مطالعه 1377/7/30

بعضاً مطالب فوق العاده عالی ای دارد، بعضاً مطالب خواندنی است و گاهی مطالب اشکال برانگیز است!
در مجموع مجله ی خوبی است.