آخرین فروغ

از انتشارات مشعل آزادی
80 صفحه

پیرامون زندگانی خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله وسلم