رسالت قرآن و پیامبر صلی الله علیه و آله

سرشناسه: شیرازی محمد
عنوان و نام پدیدآور: رسالت قرآن و پیامبر/شیرازی محمد ؛ محمد شیرازی ; ترجمه علی فالی
مشخصات نشر: قم : نشر هاشم
مشخصات ظاهری: ‏ ۶٨ ص
یادداشت عنوان و پدیدآور: ‏ فالی علی مترجم
موضوع: اسلام - تبلیغات

کتاب روانی بود و شاید برای نوجوانان مناسب باشد.