قصص قرآن و تاریخ پیامبران

سرشناسه: صحفی سیدمحمد
عنوان و نام پدیدآور: قصص قرآن و تاریخ پیامبران/صحفی سیدمحمد
مشخصات نشر: قم : چاپخانه مهراستوار ، ١٣۴٩
مشخصات ظاهری: ‏ ٢٣٩ ص
مطالعه شده در تابستان 1375

کتاب را از علی آقای منطقی به امانت گرفتم و مطالعه کردم.