مدیریت مراکز پیش دبستانی

انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی
ترجمه و تالیف: دکتر فرخنده مفیدی
چاپ چهارم 1376
در 210 صفحه
پایان مطالعه در تاریخ  1377/4/27

کتاب دارای چند بخش است. بخشی شامل مسائل نظری، مدیریتی، آموزشی و تعیین روال کلی و برنامه های عمومیِ مراکز پیش دبستانی و در بخشی به امور اجرایی و رابطه ی مدیر و مربی و مسائل تغذیه ای و مالی و شکل ظاهریِ مراکز پرداخته است.

کتاب علمی- تجربی خوبی است که مطالعه ی آن برای مربیان پیش دبستانی ها مفید خواهد بود، انشاء الله.