رشد و شکوفایی کودک از دیدگاه آیات و روایات

انتشارات گلها
جشنواره بین المللی فیلمهای کودکان و نوجوانان اصفهان
تالیف: ح. کاشانی
مهرماه 1370
در 85 صفحه
پایان مطالعه در تاریخ  1377/4/3

کتاب شامل تعدادی حدیث است که بعضی به تربیت کودک ارتباط دارد و بعضی نه! همچنین تعدادی آیات که به نحوی با احادیث ارتباط داده شده و آنها هم بعضاً با تربیت کودک در تناسب است.
به طور کلی (غیر از اصل آیات و روایات که ذکر شده) از نظر محتوا کتابِ ارزنده ای نیست! مطالبی ساده را بیان داشته که در برخی موارد نیز قابل تأمل است!