روشهای ایجاد ارتباط بین اولیا و مربیان

انتشارات پرنیان
اثر: موریس چازان، 1996
ترجمه و اقتباس از دکتر اسماعیل بیابانگرد
چاپ اول، پاییز 76
در 75 صفحه
پایان مطالعه در تاریخ  1377/5/2

این کتاب بخشی از کتابِ «سالهای مدرسه» اثر موریس چازان است که با مقدمه ی نسبتاً مفصل دکتر بیابانگرد و ترجمه ی آزاد ایشان با عنوانِ مذکور به چاپ رسیده است.
گرچه کتاب نکات جالبی دارد اما مخصوصاً در متن اصلی قابل استفاده برای همگان نیست! البته شاید اشاراتش به بعضی مطالبِ نو، آن را برای کسانی که در این حیطه مسؤولیتی دارند قابل استفاده سازد.