نقش مشاور در مدرسه

انتشارات مدرسه
ترجمه مرتضی بهمن آزاد
چاپ اول، پاییز 75
حدود 15 صفحه
مطالعه شده در 1377/5/20

متنی همراه نقاشی های جالب و متعدد که به زبان ساده و مختصر اطلاعات بعضاً خوبی را در اختیار خواننده می گذارد، اما در مجموع چندان قابل استفاده یا توصیه نیست.