تقلب در مدرسه

انتشارات مدرسه
ترجمه مرتضی بهمن آزاد
چاپ اول، تابستان 75
حدود 15 صفحه
مطالعه شده در 1377/5/20

متنی همراه نقاشی های جالب که در مسائل مختلفِ پیرامون موضوع کتاب مطرح کرده است. زبانِ کتاب ساده و مختصر اطلاعاتی عرضه نموده اما قطعاً می توانست به جای رعایت این مقدار از اختصار مفید تر و جامع تر نوشته شود!