کودک و نقاشی
مجموعه مقالات

ترجمه حسین سیدی
انتشارات برگ
چاپ اول 1368
در حدود 90 صفحه
پایان مطالعه در تاریخ  1377/6/5

این کتاب که تنها بخشی از آن ارتباط مستقیم با نقاشی کودک دارد و بعضاً به مطالب دیگری نیز پرداخته (که البته آنها هم بی ارتباط با نقاشی و کودک نیست، مثل کارتون و ...) مجموعه مقالاتی است که ظاهراً در یک کنفرانس مطرح شده و مترجم گزیده هایی از آنها را به چاپ رسانیده است.
کتاب بدی نیست اما خیلی مطلب ندارد.