مطالعه موفق با تمرکز
موفقیت نامحدود (4)

سید مجتبی حورایی
نشر دکلمه گران
چاپ نهم
199 صفحه
پایان مطالعه در تاریخ  1381/5/19

بخشهایی مفید پیرامون تمرکز و مطالعه و البته برخی حرفهای نه چندان صحیح پیرامون یوگا و مدیتیشن!