جشن تکلیف
شماره 2 - ویژه ی پسران

محمدمحمدی ری شهری
در 112 صفحه
پایان مطالعه در 1376/5/23

موضوع کتاب در واقع اطلاعات مقدماتی اما مستند به احادیث از مسائل دینی است و در جهتی که نگاشته شده، کتاب خوبی است.